Новини

Условия за ползване

нд, 23 август 2015 г.

Служебни

Споразумение за ползване на услуги доставяни на адрес : www.shoppingbulgaria.com между:

1. ДОСТАВЧИКЪТ на услуги Глобал Комерс Енд Дистрибюшън ЕООД, с Булстат: 200250810 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Ради Николов 30, представлявано от Мариян Маринов от една страна наричан по-долу ДОСТАВЧИК и

2. ПОСЕТИТЕЛЯТ на сайта в качеството си на ползвател на услуги доставяни на адрес www.shoppingbulgaria.com - 'сайта', наричан за краткост ПОСЕТИТЕЛ за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  И ФУНКЦИОНАЛНОСТ


1. Предмет на настоящото споразумение е регулиране на правата и задълженията на страните свързани с ползването на услугите предоставяни онлайн от ДОСТАВЧИКА на ПОСЕТИТЕЛЯ чрез сайта. Ползването на стандартната функционалност на сайта, съдържанието и снимков материал е доброволно и безплатно. ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и се съгласява да ползва сайта по предназначението му и с функционалността с която е създаден.
2. По своята същност САЙТА представлява уеб базирана платформа която предоставя техническа възможност на търговци, регистрирани според Българското законодателство юридически лица да рекламират своята дейност и продукти. ПОСЕТИТЕЛЯТ на САЙТА има възможност да разглежда и сравнява наличните оферти за продукти, да контактува с търговците при реда и според създадената функционалност. ДОСТАВЧИКЪТ не е страна в процеса на поръчка на продукт рекламиран в САЙТА, а единствено подсигурява техническата възможност да бъде осъществен контакт между търговеца и ПОСЕТИТЕЛЯ. ПОСЕТИТЕЛЯТ следва да отправя всички евентуални претенции и рекламации и/или въпроси директно към търговеца публикувал продукта.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


1. Права и задължения на ДОСТАВЧИКЪТ
1.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа сайта в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци които е констатирал или за които ПОСЕТИТЕЛЯ докладва.
1.2 Да уведомява своевременно ПОСЕТИТЕЛЯТ за промени свързани с политиката за ползване и други важни промени които пряко засягат поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта, като поддържа актуално настоящото споразумение за ползване.
1.3 Да предприеме всички необходими мерки за да защити поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта
1.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право да премахне профила на ПОСЕТИТЕЛЯ ако същият наруши правилата за ползване на сайта описани в настоящото споразумение, както и да ограничи частично или напълно достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.
1.5 ДОСТАВЧИКЪТ има право да споделя събраните лични данни на ПОСЕТИТЕЛЯ с търговец на продукт за който ПОСЕТИТЕЛЯ е проявил интерес и е отправил запитване посредством функционалността на САЙТА.
1.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя условията за ползване на сайта, да добавя и премахва функционалности като публикува направените промени чрез анонси в сайта, а ако промените засягат условията за ползване да обнови настоящите условия за ползване.
1.7 ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност за нанесени щети на ПОСЕТИТЕЛЯ в следствие на техническа неизправност.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯТ
2.1 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че по своята същност и замисъл сайта е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да изказва мнения и да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона. Неспазването на изброените може да доведе до частично или пълно ограничение на достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.
2.2 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че всяко копиране / заснемане на материали 'текст и/или снимки и/или други' и/или записването им на твърд диск, преносими памети 'USB' и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА е противозаконно
2.3 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира, че ДОСТАВЧИКА не е страна в процеса на поръчка и приема да отправя всички евентуални претенции и рекламации и/или въпроси директно към търговеца публикувал продукта.
2.4 ПОСЕТИТЕЛЯТ приема и се задължава да използва функционалността на САЙТА по начинът по който тя е изградена.


III. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

3.1 Този сайт ползва бисквитки с оглед подобряване на качеството на предлаганите услуги. ПОСЕТИТЕЛ който ползва сайта се съгласява с политиката за ползване на бисквитки.


IV. ЛИЧНИ ДАННИ
4.1 ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни. Като такъв информацията която ДОСТАВЧИКА събира за вас по време на посещението ви ще бъде съхранявана съгласно изискванията на закона. ПОСЕТИТЕЛЯТ приема информацията която публикува да бъде споделена частично или изцяло с останалите посетители на сайта с оглед запазване на функционалността на.


КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ?
4.2 По време на вашето посещение като нерегистриран потребител ние записваме информация единствено за вашето приблизително местоположение и IP адрес. В случай, че ползвате функционалността на САЙТА за да направите запитване или бърза поръчка ние изискваме и записваме информация за Вашите имена, телефон, адрес за доставка и Емейл адрес.


ЗАЩО СЪБИРАМЕ ГОРНИТЕ ДАННИ?
4.3 Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помага да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде идентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анонимно. В случай, че ПОСЕТИТЕЛЯ желае да направи запитване, бърза поръчка или желае да комуникира с други ПОСЕТИТЕЛИ ползващи услугите на сайта същият трябва да се идентифицира със своите имена, телефон, адрес за доставка(в случай на бърза поръчка) и Емейл адрес
КАК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?
ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни и като такъв съхранява събраната информация съгласно изискванията на Закона за лични данни.


V. ПЛАЩАНИЯ
5.1 САЙТА предоставя своята функционалност безплатно за ПОСЕТИТЕЛЯ. Всички разплащания при поръчка на стока се организират между търговеца и ПОСЕТИТЕЛЯ.


VI. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
6.1 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за евентуални технически недостатъци, но се задължава да ги отстрани при тяхното констатиране

Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..